โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วันเสาร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

ณ อาคารเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น