โครงการอบรมผู้บริหารจัดการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

สำนักวิจัยและบริการวิชาการเข้าร่วมโครงการอบรมผู้บริหารจัดการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน เรื่อง “การบริหารจัดการข้อมูลโครงการวิจัยในคน”

สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ครั้งที่ 1/2562

ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา