การรอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรม

สำนักวิจัยและบริการวิชาการเข้าร่วมการรอบรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์   ชั้น ๒ อำคำร วช. ๑ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ