โครงการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1

เมื่อวันพุธที่ 15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2562

เรื่อง เทคนิคการออกข้อสอบ เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาทักษะในการออกข้อสอบให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในแต่ละรายวิชา

และ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการออกข้อสอบที่มีคุณภาพ 

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จุรีวรรณ มณีแสง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นผู้บรรยาย