สัมมนาวิชาการครั้งที่ 1

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562

ซึ่งโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพในหัวข้อการจัดการความรู้ (knowledge management:KM)

Periodontal classification and diagnosis 2018

                โรคปริทันต์ เป็นโรคในช่องปากที่พบได้บ่อย และเกี่ยวข้องกับอวัยวะปริทันต์ ซึ่งได้แก่ เหงือก เคลือบรากฟัน กระดูกเบ้าฟันและเอ็นยึดปริทันต์ ลักษณะการเกิดโรคสัมพันธ์การมีเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในช่องปาก จากการประชุม world workshop เมื่อปี 2017 ได้เกิดข้อสรุป สำหรับการให้การวินิจฉัยโรคปริทันต์ใหม่ดังนี้

                1 periodontal health, gingival diseases and conditions

                2 periodontitis

                3 other conditions affecting the periodontium

                4 peri-implant diseases and conditions

                โดยมีการเปลี่ยนแปลงจาก periodontal classification เดิม เมื่อปี 1999 หลายอย่างด้วยกัน ซึ่งใจความหลักๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น

                - การให้คำนิยามลักษณะของอวัยวะปริทันต์ที่มีการอักเสบเพียงเล็กน้อย มี bleeding on probing น้อยกว่า 10% ว่าเป็นกลุ่ม clinical gingival health ซึ่งอาจเป็น intact periodontium หรือ reduced periodontium

                - กลุ่มโรคที่เป็น gingivitis อาจแบ่งเพิ่มเติมเป็น localized หรือ generalized gingivitis ซึ่งแบ่งตามระดับ bleeding on probing ที่ระดับ 30% site

                - ยกเลิกการแบ่งประเภทโรค periodontitis จากเดิมแบ่งเป็น aggressive และ chronic types เปลี่ยนเป็น แบ่งตาม stage, grade และ extend ของโรค

                - รอยโรคที่ไม่เกี่ยวข้องกับการอักเสบจากเชื้อก่อโรคปริทันต์ เช่น การอักเสบจากฟันคุด หรือ root fracture จะไม่นำมาใช้วินิจฉัยผู้ป่วยว่าเป็น periodontitis

                - มีการเปลี่ยนแปลง terms ที่ใช้ประกอบการแบ่งและวินิจฉัยโรคปริทันต์ เช่น excessive occlusal force เป็น traumatic occlusal force เป็นต้น

                สำหรับผู้สนใจ สามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยใช้ key words คือ periodontal classification and diagnosis 2018 ซึ่งมี free download original paper ใน website ทั่วไป

                ในส่วนของ peri-implant diseases and conditions จะขอนำเสนอใน KM ครั้งต่อไป

                                                                                                                                                                                                                     อ.ทพ.มหัทธน พูลเกษร

                                                                                                                                                                                                      สาขาวิชาปริทันตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์

                                                                                                                                                                                                                      มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

                                                                                                                                                                                                                        18 ธันวาคม 2562