โครงการพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2

เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2562

เรื่อง สถิติเพื่อการวิจัยสำหรับทันตแพทย์

โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น

และ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

โดยได้รับเกียรติจาก อ.ทพญ.ดร.นัจชลี ศรีมณีกาญจน์ เป็นผู้บรรยาย