ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา โดยมีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินประกอบด้วย ผศ.ดร. ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม อาจารย์ศรีอุบล อินแป้น และ อาจารย์ ดร.นีรนุช เนื่องวัง ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี ด้วยคะแนน 3.86 (เต็ม 5 คะแนน)