โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการสมัยใหม่(บริการวิชาการ)

ระยะเวลาโครงการเดือนเมษายน - กรกฎาคม

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ออกโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการสมัยใหม่ จำนวน 5 ครั้ง ณ วัดวังน้ำเย็น ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี