โครงการการเสียภาษี(บริการวิชาการ)

ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ออกโครงการบริการประชาชนเกี่ยวกับการเสียภาษี ณ วัดดอนมะเกลือ ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี