โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ ปีพ.ศ.2560

โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้นิสิตได้ทราบถึงความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสร้างแรงบันดาลใจและเจตคติที่ดีในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพและการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคต