โครงทันตะสายใยรัก ปีพ.ศ.2560

โครงทันตะสายใยรัก ณ วัดพระธาตุโพธิ์ทอง วันที่ 30-13 ตุลาคม พ.ศ.2560

วัตถุประสงค์

1. นิสิตมีความรัก ความผูกพันต่อสถาบัน คณาจารย์ และเพื่อนร่วมสถาบัน
2. นิสิตมีความสามัคคี และมีความตั้งใจ ให้ความร่วมมือกันในการทำกิจกรรมเพื่อสถาบันและคณะ
3. นิสิตสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย และมีทัศนคติที่ดีต่อการเข้าสังคมและเพื่อน ร่วมสถาบัน
4. เพื่อให้นิสิตรู้จักการให้การแบ่งปันการมีเมตตาต่อผู้อื่นซึ่งถือได้ว่าเป็นการสร้างจริยธรรมในใจที่ดีโดยไม่ต้องบังคับ