คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าชมพระเมรุมาศ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าชมพระเมรุมาศ ณ.พระเมรุมาศ สนามหลวง กรุงเทพมหานคร วันที่27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560