แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการแนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล