โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือพยาบาลวิชาชีพประจำแหล่งฝึกจำนวน 35 คน โดยจัดขึ้นในวันที่ 4 - 8 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น