โครงการบริการวิชาการแก่สังคม

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเปิดห้องวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผ่านการบรรยายของคณาจารย์ นิสิต และการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
2. เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ให้นักเรียนได้รู้จักวิธีการเรียนการสอน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษา
3. เพื่อสืบทอดเจตนารมของอาจารย์ใหญ่ครั้งยังมีชีวิตอยู่ได้เสียสละร่างอันไร้วิญญาณเพื่อให้นิสิต นักศึกษาตลอดจนนักเรียนที่มีความสนใจได้ศึกษาหาความรู้แล้วนำไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับมัธยม
4. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นให้แก่บุคคลภายนอกได้รู้จักมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น