โครงการถนนสายวัฒนธรรม

นิสิตและคณาจารย์คณะศิลปศาสรต์และวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมโครงการ “ถนนสายวัฒนธรรม เลิศล้ำความเป็นไทย ครั้งที่ ๔” ที่ทางสำนักกิจการนิสิตได้จัดขึ้นเป็นโครงการที่ดีและได้ความรู้อีกโครงการหนึ่ง