อบรมกรอบมาตรฐานการศึกษา

การอบรมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา: การจัดการเาียนการสอนที่มุ่งเน้นมาตรฐานผลลัพธ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ.มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี