โครงการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑

           ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้กำหนดปฏิบัติงานโครงการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน ใวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดเขาศรีสรรเพชญาราม หมู่ที่ ๕ ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดโครงการบริหารวิชาการเพื่อบริการประชาชนเกี่ยวกับการภาษี ไปบริการประชนชนผู้ที่มาร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าวด้วย นำโดยอาจารย์นรีนุช เนื่องวัง คณบดีคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์