โครงการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน ใวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก

 ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้กำหนดปฏิบัติงานโครงการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน ใวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมะกอก หมู่ที่ ๑ ตำบลองค์พระ อำเภอด้านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดโครงการบริหารวิชาการเพื่อบริการประชาชนเกี่ยวกับการภาษี ไปบริการประชนชนผู้ที่มาร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าวด้วย