บริการวิชาการ เฝ้าระวังรักษ์เต้า เฝ้าความเสี่ยงมะเร็ง

ในวันที่ 11 พ.ค 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุได้จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่องเฝ้าระวังรักษ์เต้าเฝ้าความเสี่ยงมะเร็ง โดยได้จัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองโพรง ตำบลอีสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ รูปแบบกิจรรมโครงการมีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง การตรวจเต้านมด้วยตนเอง การฝึกปฏิบัติการตรวจเต้านมด้วยตนเอง รวมทั้งการมีกิจกรรมสันทนาการและแจกของรางวัลมากมาย และรับประทานอาหารร่วมกันหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมโครงการ