โครงการผู้สูงวัยขยับกายแบบยั่งยืน

ในวันที่ 5 พ.ค 2561 ที่ผ่านมานิสิตชั้นปีที่ 1 คณะพยาบาลศาสตร์บุรีรัมย์ ได้จัดโครงการผู้สูงวัยขยับกายแบบยั่งยืน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา NS 1404 การออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ โดยมีอาจารย์ อ.อนุชา สิงห์มักหม้อ และคณะเป็นที่ปรึกษาโครงการในครั้งนี้