โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษา

               โครงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพของคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ณ  อาคารบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  

วันที่จัดกิจกรรม วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561 โดยมีวิทยากร อาจารย์นีรนุช  เนื่องวัง คณบดี

ลักษณะของกิจกรรม

          เป็นการบรรยายและชี้แจงรายละเอียด เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก แนะนำหลักเกณฑ์การประเมินฯ

และขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ต่างๆในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับใหม่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคณะบริหารธุรกิจและ

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น