โครงการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน ณ วัดหนองนา

โครงการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน    

จัดวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ วัดหนองนา ตำบลหนองกระทุ่ม  อำเภอเดินบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี    

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้ประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการได้มีพัฒนาการเรียนรู้ในด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน
2. เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้รู้จักวางแผนการใช้จ่ายเงินในครัวเรือน
3. เพื่อให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน