โครงการ ฝึกภาษาพัฒนาเยาวชน

โครงการ ฝึกภาษาพัฒนาเยาวชนคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ณ. โรงเรียนบ้านนาใหม่ ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการให้ความรู้ในเรื่องหลักการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นแก่เยาวชนที่ถูกต้องโดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษา
  2. เพื่อให้เยาวชนที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ ทักษะทางภาษาเบื้องต้นที่ได้ไปใช้ควบคู่กับการเรียนภาษาอังกฤษต่อไปทั้งปัจจุบันและในอนาค