รับน้องคณะทันตแพทย์

ในเดือนกรกฏาคม พ.ศ.2561 นิสิตรุ่นพี่คณะทันตแพทย์มีการรับน้องและซ้อมเชียร์