คณะตอนรับการเข้าตรวจเยี่ยม

วันที่31เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ....กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพื้นฐานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์....เพื่อตรวจรับรองคณะสาธารณะสุข