การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 2560

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561