โครงการบริหารวิชาการเพื่อบริการประชาชนเกี่ยวกับการเสียภาษี ณ วัดภูเขาดิน

ตามที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้กำหนดปฏิบัติงานโครงการปฎิบัติราชการเพื่อประชาชน ใวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561 ณ วัดภูเขาดิน   ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดโครงการบริหารวิชาการเพื่อบริการประชาชนเกี่ยวกับการเสียภาษี ไปบริการประชนชนผู้ที่มาร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าวด้วย นำโดยอาจารย์นรีนุช เนื่องวัง คณบดีคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์