การอบรมเรื่อง "เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ

โครงการอบรมเรื่อง "เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ"

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ. อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย  สมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพื้นฐานการศึกษา  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง