นักเรียนเข้าเยี่ยมชม

วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นักเรียนโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยาได้เข้ามาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์

หมายเหตู.....เป็นนิสิตที่สัมครเรียนที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์