ประชุมร่วมกับโครงการเครือข่ายหลักสูตรทางการบัญชีในประเทศไทย