โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีรับหมวกหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล