ปลูกป่าชายเลน

ในวันที่19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปจัดโครงกาปลูกป่าชายเลนร่วมกับนิสิตคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ณ.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์