เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารูปแบบการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดย อาจารย์นีรนุช  เนื่องวัง คณบดีคณะบริหารธุรกิจฯ