สอน..กสน..

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ ที่ 10-11มกราคม 2562 อาจารย์ที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้รีบเชิญไปสอน กสน. ของเทศบาลสระลงเรือ