บรรยากาศการสอนวิชากายวิภาค

บรยากาศการเรียนการสอนวิชากายวิภาค ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561