บรรยากาศการสอนวิชาคอมพิวเตอร์จุลชีวฯ

บรยากาศการเรียนการสอนวิชาจุลชีวฯ ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2561