การตรวจประเมินการเรียนการสอน

ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562 ทางคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินการจัดการเรียนการสอนระดับเตรียมสัตวแพทย์ชั้นปีที่1 วิชาที่รับการประเมินดังนี้

1.SC1106 ชีววิทยาทั่วไป  2. SC1102 เคมีทั่วไป

3. SC1104 เคมีอินทรีย์    4.SC1107 ชีวเคมี