โครงการฝึกภาษาพัฒนาเยาวชน

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จัดโครงการฝึกภาษาพัฒนาเยาวชน โรงเรียนบ้านหนองเจริญ
ตำบล ลิ่นถิ่น อำเภอ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ในวันที่ 20 มีนาคม 2562