การพัฒนาความเชียวชาญ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ “การพัฒนาความเชียวชาญที่ส่งเสริมการเรียนการสอนในศตวรรษที่21” เรื่องสอนอย่างไร..ให้ถูกใจและถูกต้อง ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 จัดโครงการโดยคณะสาธารณสุขศาสตร์