โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนไทยทรงดำ

คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมงานไทยทรงดำ ณ วัดพรหมนิมิต