โครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นไทยทรงดำ

         โครงการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นไทยทรงดำ ของคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ ณ  อาคารบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์   มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น  

วันที่จัดกิจกรรม  วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561- วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562 และมีการมอบโลโก้สินค้า ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โดยนายอำเภอห้วยกระเจา