เตรียมความพร้อมประกันคุณภาพ

ในวันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ.2562 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมอบรมการเตรียมความพร้อมในการตรวจประกันคุณภาพของปีการศึกษา 2561