แห่เทียนคณะวิทย์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้นำนิสิตเข้าร่วมแห่เทียนจำพรรษา โดยร่วมกับอำเภอห้วยกระเจา เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ว่าที่ทำการอำเภอห้วยกระเจา