ปฐมนิเทศนิสิต

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยรองคณบดีเข้ากล่าวตอนรับนิสิตใหม่ครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2562