กิจกรรมไห้วครู

อาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา62 ในวันที่ 5 กันยายน 2562