ประกันคุณภาพ

ในวันที่ 11 กันยายน 2562 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้รับการตรวจประเมินประกันคุณภาพภานในคณะ