ประกันระดับมหาวิทยาลัย

ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2562 คณบดีและอาจารย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมตราวจประกันคุณภาพระดับสถาบัน