สอนมารยาท

ในวันที่ 17 ตุลาคมและวันที่ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ.2562 นิสิตทันตแพทย์ปี1,2เข้าโครงการอบรมมารยาทไทย ณ อาคารเภสัชศาสรต์