โครงการปฏิบัติ

ในวันที่3-4 พย.62 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วใกับนิสิตทันตแพทย์ทำโครงการที่วัดทิพย์